Sinds 1958 zijn wij dé referentie binnen
ons vakgebied.

Voorwaarden

Voorwaarden Putboringen Van Deynse N.V.

Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene voorwaarden putboringen
Algemene voorwaarden onttrekkingsfilters
Algemene voorwaarden bronbemaling
Folder van Aquafin "Bemalingen; Waarheen met het water
Formulier melding aan Gemeente Klasse 3 
OMGEVINGSVERGUNNING – BRONBEMALINGEN

Per 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning in werking.
Iedereen is vanaf dan verplicht nieuwe bouwvergunningen + milieuvergunningen = omgevingsvergunning aan te vragen via het www.omgevingsloket.be.

Met betrekking tot bronbemalingen betekent dit dat de klassieke melding klasse 3 en aanvraag milieuvergunning klasse 1 en 2 vervallen.
Voor alle bronbemalingen die na 1 januari 2018 uitgevoerd dienen te worden en waarvoor nog geen milieuvergunning/melding is aangevraagd en/of gekregen dient dit aangevraagd te worden via het omgevingsloket - omgevingsvergunning.

Wij mogen pas starten met de werken na goedkeuring en volledigheidsverklaring dossier omgevingsvergunning. Zo’n goedkeuring/volledigheidsverklaring duurt zo’n 2 weken tot 1 maand!
Het is dus van groot belang uw toekomstige bronbemalingen tijdig aan te vragen in het omgevingsloket en navraag te doen bij architect of bronbemaling aangegeven is in de omgevingsvergunning. Deze goedkeuring/volledigheidsverklaring moet in ons bezit zijn alvorens de werken te mogen aanvangen. Wij mogen geen werken starten zonder deze vergunning of wij raken onze erkenning boorbedrijf kwijt + boete

Het is van groot belang dat de gegevens zoals debiet, diepte put e.d. correct en juist ingegeven worden. Beter iets meer dan te weinig. In geval van constatering van de ordediensten dat debiet hoger ligt dan vergunde debiet worden werken stilgelegd + boete!

De exploitant (= opdrachtgever/bouwheer) maakt een omgevingsvergunning aan. Indien wij de gegevens van de omgevingsvergunning m.b.t. bronbemaling dienen in te vullen, maakt u ons als rechtspersoon aan met als hoedanigheid assistent aanvrager. Kosten invullen vergunning (prijs op aanvraag).

Volgende gegevens dienen aan ons overgemaakt te worden in functie van omgevingsvergunning:

  • sonderingsverslag

Ontwerp/tekening bronbemaling met:

  • plaats waar pomp(en) kom(t)(en) te staan
  • afvoerslang naar lozingspunt
  • vermelding van verschillende delen bemaling zoals: fundering, kelder, liftput, regenput etc.
  • waar water geloosd wordt: riolering, gracht, sanering etc. + motivatie waarom
  • Bemalingsnota dient bij omgevingsvergunning toegevoegd te worden. Besteltijd bemalingsnota is 2 weken. Kosten per nota (prijs op aanvraag).

De exploitant ondertekend de omgevingsvergunning en stuurt deze door, na compleetheid dossier.

Wij kunnen werken dan aanvangen na ontvangst goedkeuring en/of volledigheidsverklaring.

Voor meer info gaat u naar www.omgevingsloket.be.

Graag uw architecten, bouwheren, e.d. te informeren inzake deze nieuwe wetgeving. Wij als boorbedrijf worden hier streng op gecontroleerd.
Graag begrip voor onze nieuwe wijze van werken waar wij verplicht, dankzij de nieuwe wetgeving, aangehouden zijn.
 
Bronbemaling:
Indien de lozing, in een riool aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin gebeurd en meer dan 10 m3/uur bedraagt, dient men een schriftelijke toestemming te bekomen van Aquafin.Om Aquafin de gelegenheid te geven dient elke meldingsplichtige installatie uitgerust te zijn met een debietmeter.Volgens onze voorwaarden art.12.A.3 dient de opdrachtgever over de nodige offiële toelatingen te beschikken.